Všeobecné podmínky

a) Členský poplatek ve výši 1 600 Kč zahrnuje období říjen - leden, kromě dnů ředitelského volna, svátků a prázdnin, trénink 1x týdně.  V případě pozdějšího příchodu (listopad atd..) se platí členský poplatek vždy 1 600 Kč (budete mít snížené druhé pololetí). Během ledna se hradí druhé pololetí 1 600 Kč na období únor-květen. Případné slevy jsou zobrazeny přímo v přihlášce.
Příchozí po lednu 2020 hradí pouze adekvátní část do konce školního roku.

b) Cvičenec zaslanou přihláškou potvrzuje, že jeho zdravotní stav mu bez jakýchkoliv omezení dovoluje provozovat bojový sport Taekwondo WTF.

c)  V případě neúčasti nevzniká nárok na vrácení peněz. Tréninky si lze ale nahradit po dohodě s vedením klubu. Náhradní hodiny vybíráte ze seznamu aktuálních poboček. Kurzovné je nepřenosné na jiné osoby.

d)  Cvičenec se zavazuje cvičit tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví ostatních cvičenců. Cvičenec cvičí na vlastní nebezpečí a pojistné není součástí kurzovného. Pojištění vzniká až zakoupením svazové známky do svazového průkazu. K doptání u trenéra.

e) Cvičenec se zavazuje chovat v prostorách školy v souladu se školním řádem dané školy. Cvičenec bere na vědomí, že jsou pro něho závazné interní směrnice klubu.

f)  Odesláním přihlášky souhlasíte s textem Všeobecných podmínek a s jejich dodržováním.

g)  Cvičenec, případně jeho zákonný zástupce, souhlasí s použitím fotografií cvičence na klubových internetových stránkách, facebookových stránkách a propagačních materiálech klubu.

h) Cvičenec, případně jeho zákonný zástupce, bere na vědomí, že v případě přestupu do jiného klubu taekwondo wtf uhradí administrativní poplatek 3 000 Kč.

ch) Cvičenec, případně jeho zákonný zástupce, souhlasí se shromažďováním osobních údajů člena za účelem evidence a statistických šetření v rámci SK, ČSTKD WTF, ČSTV a jsou řádně informováni o smyslu ustanovení 11 odst. 1. odst.101/200 Sb, v plném znění. 

i) V případě nízkého počtu přihlášených může dojít k uzavření kurzu. Situaci hodnotí vedení klubu na základě konkrétní školy, nelze tedy předem uvést minimální počet přihlášených. V tom případě vracíme adekvátní výši kurzovného.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ)(dále jen „Správce“),

Taekwondo klub Praha, z.s.

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 1. 1  jméno a příjmení,

 2. 2  datum narození,

 3. 3  adresu místa pobytu,

 4. 4  u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,

 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS

 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6),

  169 00 Praha (dále jen „ČUS“),

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

  a to za účelem

  • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

  • identifikace na soutěžích,

  • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

   Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce a Taekwondo WTF klub Praha, z.s. moje

 1. 1  fotografie,

 2. 2  videa,

 3. 3  zvukové záznamy,

 4. 4  sportovní výsledky

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

 • prezentace na webu,

 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

  Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 1. 1  telefonní číslo,

 2. 2  e-mail,

 3. 3  rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,

 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,

 • výkonnému výboru ČUS.

  Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

  Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.